کارشناسی ارشد بدون کنکور از طریق دانشپذیری دانشگاه پیام نور - ثبت نام کلاسهای آمادگی فراگیر پیام نور با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاوره رایگان و اطلاع از آخرین اخبار کنکور فراگیر پیام نور سال 94


نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
شماره تماس :
متقاضی آزمون :
رشته :

اطلاعيه در رابطه با داوطلبان متقاضي رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه‌ به‌ روش‌ متمركز دانشجو مي‌پذيرند و نحوه اعلام علاقمندي داوطلبان به اين رشته‌ها در آزمون سراسري سال 1389

مقدمه: داوطلبان‌ گرامي با سلام، موفقيت‌ شما را براي ادامه‌ تحصيل‌ در مقاطع‌ مختلف آموزش‌ عالي كشورو كسب‌ مراتب‌ عاليه‌ علمي آرزو مي‌نمائيم‌. مطالعه اين مطالب به منظورآشنائي با اطلاعات عمومي و شرايط و ضوابط هريك ازموسسات آموزش عالي داراي شرايط خاص ونحوه اعلام علاقمندي به انتخاب رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص، براي شما لازم مي باشد. داوطلبان مي بايست پس از ورود به قسمت انتخاب مورد رشته‌هاي شرايط خاص آزمون سراسري سال 1389 در سايت اينترنتي به نشاني:www.sanjesh.org با استفاده از اطلاعات كارت اعتباري يا كد رهگيري و اطلاعات شناسنامه و يا شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه از تاريخ 6/4/1389 تا 15/4/1389 نسبت به اعلام علاقمندي و انتخاب مورد و يا موارد رشته‌هاي داراي شرايط خاص به صورت اينترنتي اقدام نمايند. لازم به تاكيد است كه به درخواست هاي غير از روش اينترنتي واصل گردد ترتيب اثر داده نمي‌شود.

 تعريف‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ داراي‌ شرايط خاص : رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ كه نياز به‌ اقداماتي‌ نظير مصاحبه ‌، معاينه‌ و آزمون علمي و يا عملي (اختصاصي خاص رشته) دارند و داوطلبان‌ علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ اين گونه‌ رشته‌ها بايد شماره موارد را از جداول ذيل استخراج و حداكثر دو مورد از اين موارد را درسايت سازمان درج نمايند و در صورتي‌كه‌ نام آنان‌ در رديف‌ معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي‌ مذكور براي‌ مصاحبه‌ و معاينه‌ اعلام‌ گردد بايد در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌، كدرشته‌ يا كدرشته‌هاي‌ مذكور را به‌ عنوان‌ يك‌ يا چند رشته از انتخاب‌هاي‌ مجاز خود، با توجه به شرايط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي مربوط و به‌ نحوي‌ كه‌ در دفترچه‌ شماره 2 (دفترچه‌ انتخاب‌ رشته‌) منعكس‌ مي‌گرددتا اولويت‌ نهم (قبل از اولويت دهم) و يا تا اولويت سي‌ام فرم انتخاب رشته درج نمايند.

لذا داوطلبان‌ پس ‌از مطالعه‌ دقيق ضوابط و شرايط عمومي‌ و اختصاصي‌ هر يك‌ از رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ مربوط به‌ گروه‌ آزمايشي‌ خود شماره‌ مورد‌ يا رشته‌هاي‌ مورد علاقه‌ خود را از جدول شماره 1 (جدول رشته‌هاي مؤسساتي كه از چند گروه آزمايشي « گروههاي آزمايشي علوم رياضي، علوم تجربي، علوم انساني و هنر» دانشجو مي‌پذيرند) ، جدول‌ شماره 8 (براي‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌) ، جدول‌ شماره 12 (براي‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ تجربي‌) ، جدول‌ شماره‌ 16 (براي‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌) و جدول‌ شماره ‌18(براي‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر) استخراج‌ و انتخاب نمايند.

تذكرات‌ مهم:
1- آن ‌دسته ‌از داوطلباني‌كه‌ علاقه‌مندي‌ خود را به ‌هر يك از رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه امام حسين (ع) و يا دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري در بند 44 تقاضانامه ثبت نام آزمون سراسري اعلام نموده‌اند نياز به اقدام خاصي در اين مرحله ندارند و اين دسته از داوطلبان لازم است در زمان انتخاب رشته ،كدرشته هاي تحصيلي موسسات ذيربط را به ترتيب «متقاضيان دانشگاه امام حسين (ع)» تا اولويت نهم و قبل از دهم انتخاب و متقاضيان دانشكده علوم قضايي دادگستري كدرشته هاي تحصيلي آنان را تا اولويت سي‌ام انتخاب نمايند
2-متقاضيان رشته‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي تهران و سنندج، رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي دانشگاه علوم و معارف قران كريم در دانشكده هاي علوم قرآني كشور (وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه )و دانشگاه صنعتي مالك اشترلازم است شماره مورد ويا موارد را ازگروه‌ آزمايشي‌ مربوط استخراج ودرسايت سازمان درج نمايند، در صورتي‌ كه متقاضيان هريك ازرشته هاي فوق الذكر‌ در رديف‌ معرفي‌شدگان ‌چندبرابرظرفيت قرار گيرند، به‌ هنگام ‌انتخاب ‌رشته‌ لازم‌ است‌ كدرشته‌ يا كدرشته‌هاي ‌مربوط را از اولويت‌ اول‌ انتخابي‌ تا حداكثر اولويت‌ سي‌ام‌ در هر اولويتي‌ كه‌ علاقه‌مند باشند انتخاب‌ كنند و داوطلباني‌ كه‌ حداكثر دو كد رشته‌ (دو مورد) از كد رشته‌هاي‌ مربوط به‌ گروه‌ آزمايشي ‌خود را انتخاب‌ كرده‌اند، مجاز مي‌باشند علاوه‌ بر دو مورد انتخابي‌، شماره موارد مربوط به رشته‌هاي‌ دانشگاه هاي فوق را نيز به ‌عنوان‌ مورد سوم‌ انتخاب‌ نمائيد.

 

قسمت اول

مؤسساتي كه در رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص از بين داوطلبان چند گروه آزمايشي دانشجو مي‌پذيرند

داوطلبان علاقمند به ادامه تحصيل و انتخاب هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مندرج در جدول شماره (1) لازم است با توجه به شرايط وضوابط مؤسسات مذكور كه در ذيل جدول رشته‌هاي تحصيلي هر يك از مؤسسات درج گرديده است و نيز توضيحات فوق ، مورد علاقمندي خود را به انتخاب رشته يا رشته‌هاي ذيربط مشخص نمايند.

جدول شماره 1- رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص كه از چند گروه آزمايشي دانشجو مي‌پذيرند

عنوان رشته تحصيلي/ نام مؤسسه آموزش عالي شماره موارديكه بايد در سايت اينترنتي سازمان درج شود
رشته‌‌تحصيلي‌مؤسسه‌آموزشي‌وپژوهشي‌امام‌خميني(ره) 1
رشته‌هاي تحصيلي مدرسه عالي شهيد مطهري تهران 2
رشته‌ تحصيلي مديريت فرهنگي هنري مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره 3
رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي 4
رشته‌ شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر 5
رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي واحدسنندج 6
رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي دانشگاه علوم ومعارف قرآن كريم در دانشكده هاي علوم قرآني كشور (وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه ) 22

 

جدول شماره 2- رشته تحصيلي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)- نيمه حضوري (پذيرش دانشجو از بين داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي،علوم تجربي و علوم انساني مي‌باشد)

عنوان رشته ظرفيت پذيرش جنس ‌پذيرش مقطع تحصيلي
نيمسال دوم نيمسال اول
كارشناسي معارف اسلامي 120 - مرد زن كارشناسي

شرايط، ضوابط و اطلاعات لازم درخصوص تحصيل در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)- نيمه حضوري:
1- پس از اعلام نتايج آزمون سراسري توسط سازمان سنجش آموزش كشور كه چند برابر ظرفيت مؤسسه مي‌باشد ، از معرفي‌ شدگان به ترتيب اولويت امتياز آزمون ،مطابق با ضوابط مؤسسه مراحل پذيرش به‌ عمل خواهد آمد.
2ـ داوطلبان متقاضي لازم است پس از موفقيت در چند برابر ظرفيت آزمون سراسري سال 1389 و براي احراز صلاحيت­هاي عمومي پذيرش، فرم مصاحبه اينترنتي را در سايت موسسه به نشاني www.Qabas.net. و www.ikdu.ir حداكثر تا ده روز پس از اعلام رسمي نتايج آزمون سراسري تكميل نمايند و يا پس از دريافت فرم از سايت مؤسسه آن را تكميل و به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني­(ره) به آدرس : قم ـ بلوار محمدامين (صل الله عليه و آله و سلم) ـ خيابان 20 متري گلستان ـ بين كوچه 7 و 9 پلاك 27 ـ‌ مركز آموزش نيمه­حضوري مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني­(ره) (دورنگار: 2931998 ـ 0251 ) ارسال نمايند. داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر مي­توانند به سايت موسسه مراجعه نمايند يا با شماره تلفن 5-2908193- 0251 تماس حاصل كنند.
3ـ داوطلبان متقاضي لازم است نسبت به تكميل و ارسال برگه تقاضانامه ثبت­نام (مندرج در اين اطلاعيه حداكثر تا تاريخ 20/4/89) به نشاني مؤسسه اقدام و يا از طريق سايت مؤسسه به نشاني www.Qabas.net ثبت نام نمايند.
4ـ تعداد كل واحدهاي اين دوره 134 واحد است كه از نظر محتوايي عمدتا نظري بوده و در شش محور تهيه و تنظيم شده است (دروس پايه 47 واحد ـ‌ دروس معارف قرآني و روايي 19 واحد ـ دروس فلسفه و كلام 18 واحد ـ‌ دروس اخلاق، عرفان و تربيت اسلامي 18 واحد ـ‌ دروس تاريخ و سيره 16 واحد ـ دروس نظام­هاي اجتماعي در اسلام 16 واحد).
5ـ هر دانشجو مي­تواند در هر نيمسال تحصيلي حداكثر 24 واحد درسي اخذ نمايد.
6ـ دانشجويان لازم است با پرداخت هزينه نسبت به تهيه CD هاي آموزشي و كتب آموزشي كه از سوي مؤسسه منتشر شده است، به فراگيري دوره بپردازند، مؤسسه با توجه به تراكم دانشجويان در مراكز استانها، به تشكيل كلاسهاي رفع اشكال گروهي اقدام مي­نمايد. همچنين امكان پاسخ­گويي به اشكالات از طريق مكاتبه، پست الكترونيك، پايگاه اينترنتي و تلفن نيز فراهم است.
7ـ افراد پذيرفته شده با رعايت مقررات وظيفه عمومي از معافيت تحصيلي استفاده مي­كنند.
8ـ داوطلبان لازم است با دقت اين اطلاعيه را مطالعه نمايند و مطابق اطلاعات موجود در راهنمامورد مربوط به مراكز خاص در سايت سازمان سنجش تكميل را نمايند. بديهي است كه عدم تكميل كادر مربوط به مراكز خاص در سايت سازمان سنجش به معناي عدم امكان انتخاب رشته موسسه خواهد بود.
9ـ داوطلبان علاقمند به انتخاب رشته­هاي تحصيلي اين مؤسسه در صورتيكه در رديف معرفي­شدگان مربوطه قرار گرفته باشند، مي­توانند به هنگام انتخاب رشته، كد رشته يا رشته­هاي مربوطه را از اولويت اول انتخابي تا اولويت نهم(قبل ازاولويت دهم) در هر انتخابي كه علاقمند باشند، انتخاب نمايند،بنابراين مراحلي كه لازم است داوطلبان به منظور پذيرش در دوره نيمه حضوري كارشناسي معارف اسلامي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) انجام دهند عبارت است از الف: تكميل فرم تقاضانامه ثبت نام؛ ب: تكميل قسمت مربوط به مراكز داراي شرايط خاص در سايت سازمان سنجش آموزش كشور؛ ج: تكميل فرم مصاحبه اينترنتي؛ د: انتخاب كد رشته مربوطه در يكي از نه انتخاب اول در فرم انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش كشور .10ـ پذيرفته­شدگان سال تحصيلي 90ـ1389 ملزم به پرداخت شهريه­هاي ثابت و متغير مطابق جدول زير مي­باشند.

شهريه ثابت براي هر نيمسال تحصيلي شهريه متغير به ازاي هر واحد تحصيلي
400.000 (ريال) 40.000 (ريال)

11ـ شهريه ثابت و متغير به طور سالانه و در صورت تصويب هيات رئيسه مؤسسه افزايش مي­يابد، حداكثر نرخ افزايش سالانه، متناسب با افزايش شهريه مراكز آموزش­عالي مشابه خواهد بود.
12ـ شهريه دانشجو در ترم تابستاني يا در آخرين نيمسال تحصيلي كه كمتر از 5 واحد اخذ شده است، پنجاه درصد شهريه ثابت خواهد بود.
13ـ شهريه متغير درس خود خوان (درسي كه به دليل به حد نصاب نرسيدن دانشجو در يك استان بدون جلسات رفع اشكال حضوري و يا اينترنتي برگزار مي­شود) 50 درصد شهريه متغير خواهد بود.
14ـ دانشجويان در صورت دارابودن شرايط مندرج در جدول مذكور در بند 15 از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. ميزان و چگونگي اعمال تخفيف شهريه مطابق آيين نامه داخلي دانشگاه خواهد بود.
15ـ تخفيف­هاي موجود در جدول ذيل تا سقف 80 درصد براي آن دسته از دانشجوياني است كه شهريه آنها توسط نهادها يا مؤسسات حمايتي پرداخت نمي­گردد.

رديف نوع شرح وضعيت مورد توضيح
1 خانواده معظم شهدا و ايثارگران جانبازان، آزادگان و ايثارگران؛ همسر و فرزندان خانواده‌هاي شهدا، جانبازان و آزادگان 50 ٪ تخفيف از شهريه ثابت با ارائه گواهي از بنياد شهيد و امور ايثارگران
2 خانواده­هاي كم­درآمد و بي­سرپرست­­ خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي و يا بازنشستگان كم درآمد دولت 50 ٪ تخفيف از شهريه ثابت و متغير با ارائه گواهي از كميته امداد، بهزيستي يا اصل فيش حقوق بازنشستگي
3 طلاب ممتاز طلاب علوم ديني كه معدل آنها در هر ترم بالاي هفده باشد 40 ٪ تخفيف از شهريه ثابت و متغير با ارائه گواهي احراز معدل در هر ترم از مركز مربوطه بوده و منحصر به همان ترم مي­باشد.
4 رتبه­هاي اول تا پنجم ويژه دانشجويان نيمه حضوري موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 40 ٪ تخفيف از شهريه ثابت و متغير اين تخفيف به رتبه­هاي برتر هر ورودي تعلق مي گيرد و منحصر به همان ترم مي­باشد.
5 رتبه­هاي ششم تا دهم ويژه دانشجويان نيمه حضوري موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 30 ٪ تخفيف از شهريه ثابت و متغير اين تخفيف به رتبه هاي برتر هر ترم تعلق مي گيرد و منحصر به همان ترم مي باشد.
6 ممتازين تحصيلي ويژه دانشجويان نيمه حضوري موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 30 ٪ تخفيف از شهريه ثابت و متغير اين تخفيف به رتبه‌هاي برتر هر ترم مربوطه تعلق مي‌گيرد و منحصر به همان ترم مي‌باشد.
7 پژوهشگران جوان كسب رتبه در يكي از جشنواره هاي علوم اسلامي و يا تاليف كتاب يا مقاله در حوزه علوم اسلامي 20 ٪ تخفيف ازشهريه ثابت با ارائه مدرك معتبر و نسخه مكتوب طرح
8 حافظان قرآن كريم كسب رتبه اول تا دهم در يكي از مسابقات بين­المللي 20 ٪ تخفيف از شهريه ثابت با ارائه گواهي از سازمان اوقاف
9 فرهنگي، ورزشي و هنري كساني كه در يكي از زمينه­هاي فرهنگي، ورزشي و هنري در سطح كشوري يا بين­المللي افتخار كسب نموده 20 ٪ تخفيف از شهريه ثابت با ارائه گواهي از فدراسيون يا سازمان مربوط


براي دريافت فرم اينجا را كليك كنيد 


 جدول شماره 3- رشته‌هاي تحصيلي مدرسه‌ عالي‌ شهيد مطهري- تهران‌ (پذيرش دانشجو از بين داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي،علوم تجربي و علوم انساني مي‌باشد.)

مقطع تحصيلي

جنس

‌پذيرش

ظرفيت‌پذيرش عنوان رشته
نيمسال دوم نيمسال اول
كارشناسي مرد زن - 225 الهيات و معارف اسلامي (فقه و حقوق اسلامي)‌
كارشناسي - زن - 200 الهيات و معارف اسلامي (فلسفه و حكمت اسلامي)‌

شرايط عمومي و اطلاعات لازم و موارد آزمون اختصاصي مدرسه عالي شهيد مطهري:
الف : شرايط عمومي
1- متدين به دين مبين اسلام و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران
2- داشتن حسن شهرت و گرايش هاي حوزوي
3- متولدين سال 1369 به بعد .
4- موفقيت در آزمون اختصاصي مدرسه عالي شهيد مطهري.

ب : اطلاعات لازم :

1- مدت دوره آموزشي چهارسال و بطور تمام وقت مي باشد و پذيرفته شدگان درطول مدت تحصيل مجاز به اشتغال به كارديگري نخواهند بود .
2- اين مدرسه عالي براي خواهران پذيرفته شده هيچگونه تعهدي در رابطه با تأمين خوابگاه نخواهد داشت .
3- پذيرفته شدگان برادر پس از فراغت از تحصيل درصورت تمايل و داشتن شرايط لازم مي توانند به لباس مقدس روحانيت ملبس شوند .

ج : مواد آزمون اختصاصي :

1- ادبيات عرب درحد ديپلم علوم انساني با ضريب (4).
2- احكام ، معارف اسلامي و اطلاعات سياسي با ضريب (3).
3- منطق و رياضي درحد ديپلم علوم انساني با ضريب (3).لازم به ذكراست كه داوطلبان متقاضي اين موسسه بايدحداكثرحائز رتبه پنج هزار باشند وسقف رتبه افراد معرفي شده براي شركت در آزمون اختصاصي اين مدرسه عالي حداكثر 5000 (پنج هزار ) اعلام مي شود.


جدول شماره 4- رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي ـ دوره روزانه (تهران و سنندج) (پذيرش دانشجو از بين داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي،علوم تجربي و علوم انساني مي‌باشد.)

مقطع تحصيلي جنس ‌پذيرش ظرفيت‌پذيرش عنوان رشته
نيمسال دوم نيمسال اول
كارشناسي مرد - - 20 علوم قرآن مجيد
كارشناسي مرد - - 20 تاريخ اسلام
كارشناسي مرد - - 20 اديان و مذاهب
كارشناسي مرد زن - 40 فقه و حقوق اماميه (واحدسنندج)
كارشناسي مرد زن - 40 فقه و حقوق شافعي

 

(واحدسنندج)

كارشناسي مرد - - 20 فلسفه و عرفان اسلامي
كارشناسي مرد زن - 40 فقه و حقوق اماميه
كارشناسي مرد زن - 40 فقه و حقوق شافعي
كارشناسي مرد زن - 40 فقه و حقوق حنفي

شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه مذاهب اسلامي (تهران وسنندج):

الف) شرايط عمومي:
1- متدين به دين مبين اسلام
2- التزام عملي به مقررات اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران
3- عدم سوء پيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذيصلاح
4- عدم سابقه وابستگي و هواداري به نفع گروهها و مكاتب الحادي و محارب و فساد اخلاقي
5- داشتن سلامت و توانايي كامل جسمي ( جانبازان انقلاب اسلامي از اين شرط مستثني هستند )
6- سلامت كامل روحي و عدم اعتياد به مواد مخدر
7- پايبندي به اتحاد مسلمين و تقريب بين مذاهب اسلامي
8- گزينش از بين داوطلبان مرد و زن متولدين سال 1369 و بعد از آن صورت خواهد پذيرفت .

ب) شرايط اختصاصي:
1- علاقمندي به تقريب و همبستگي مذاهب اسلامي
2- عدم تعهد خدمت در دستگاههاي دولتي و غيردولتي
3- حافظين قرآن هنگام پذيرش داراي اولويت مي باشند
4- پذيرش نهايي پذيرفته شدگان آزمون كتبي ، منوط به قبولي در آزمون شفاهي ( مصاحبه ) مي باشد .
5- رشته هاي فقه و حقوق شافعي و فقه حقوق حنفي ، مختص برادران و خواهران اهل سنت ميباشد
6- دانشگاه در رشته هاي فقه و حقوق شافعي و اماميه در واحد سنندج نيز پذيرش خواهد داشت .

ج) اطلاعات لازم:
1- زمان دوره آموزشي 4 سال تحصيلي از تاريخ شروع خواهد بود
2- روش تحصيل در اين دانشگاه بر اساس استفاده از تجربيات جديد حوزه و دانشگاه مي باشد و دانشگاه با توجه به مقتضيات خاص خود مواد درسي لازم را كه صلاح بداند به صورت پيش نياز در طول ترم اضافه مي نمايد
3- نظام درسي اين دانشگاه واحدي است و واحد هاي درسي در هر ترم تحصيلي بر حسب مقتضيات دانشگاه عرضه مي گردد
4- كلاسهاي درسي به صورت حضوري تشكيل خواهد شد ، لذا حضور دائم دانشجو در همه كلاسها و برنامه ها ضروري است .
5- دانشجو متعهد مي باشد كليه ضوابط وآيين نامه هاي داخلي دانشگاه را رعايت و اجرا نمايد
6- تحصيل در اين دانشگاه رايگان بوده و هيچگونه شهريه اي از دانشجو دريافت نمي شود .
7 – به فارغ التحصيلان مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري اعطا خواهد شد
8- دانشجويان طبق مقررات و ضوابط از مزاياي خوابگاه و تغذيه برخوردار خواهند بود
9- وام تحصيلي و مسكن در صورت تامين اعتبار برابر ضوابط خاص خود از طريق صندوق رفاه دانشجويان به افراد واجد شرايط پرداخت خواهد شد .

آدرس تهران – خيابان انقلاب – خ فلسطين جنوبي – خ شهيدمهردادروانمهر- پلاك3- تلفن:66465252


جدول شماره 5- رشته‌شيمي دانشگاه‌ صنعتي ‌مالك ‌اشتر وابسته به وزارت‌ دفاع (محل تحصيل شاهين‌شهر اصفهان) دوره‌ روزانه (پذيرش دانشجو از بين داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي وعلوم تجربي مي‌باشد.)

مقطع تحصيلي جنس ‌پذيرش ظرفيت‌پذيرش عنوان رشته
نيمسال دوم نيمسال اول
كارشناسي مرد - - 25 شيمي (گرايش كاربردي)

شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه صنعتي مالك اشتر:

1 - متعهدومتدين بودن به دين مبين اسلام، تابعيت جمهوري اسلامي و التزام عملي به نظام و قوانين جمهوري ‌اسلامي ‌ايران واعتقادبه ولايت ‌فقيه.
2- داشتن سلامت جسماني متناسب با دوره تحصيلي و نداشتن سوء ‌پيشينه كيفري.
3- پذيرش دانشجومنحصراً از بين داوطلبان مرد صورت خواهد پذيرفت.
4- احراز صلاحيت‌هاي ‌لازم برابر ضوابط هسته گزينش وزارت دفاع.
5- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به ‌احزاب و گروه‌هاي سياسي غيرقانوني و يا الحادي.
6- با توجه به ممنوعيت‌هاي قانوني، دانشجويان اين دانشگاه تحت هيچ عنوان نمي‌توانند در فعاليت‌هاي سياسي و حزبي شركت نمايند.
7- حداقل سن 17 سال و حداكثر سن داوطلبان 22 سال و كساني كه خدمت وظيفه عمومي را انجام داده باشند 24 سال تمام مي‌باشد تا تاريخ 31/6/89 (تبصره: كاركنان نيروهاي مسلح از شرط سني معاف مي‌باشند و پذيرش آنان منوط به موافقت يگان مربوط با انتساب به تحصيل خواهد بود).
8- در هر مرحله اي كه شرايط داوطلب مغاير با شرايط پذيرش دانشگاه تشخيص داده شود،از ادامه مراحل گزينش و يا تحصيل داوطلب در اين دانشگاه جلوگيري بعمل مي آيد.
9- دانشجويان با استفاده از تسهيلات يارانه‌اي از مزاياي ناهار و خوابگاه (در حد امكان منحصراًبراي دانشجويان غيربومي)برخوردار خواهند شد.
10- برابر ضوابط و مقررات آموزشي وزارت علوم و با توجه به نيازهاي صنايع دفاعي كشور، حدود 30درصد از دروس تخصصي رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه اصلاح و تغيير مي يابد.
11- برنامه آموزشي دانشگاه مطابق برنامه آموزشي مصوب شورايعالي برنامه ريزي وزارت علوم خواهد بود و به دانش‌آموختگان دانشنامه كارشناسي پيوسته مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري اعطا مي‌شود.
12- كارآموزي دانشجويان منتخب درتابستان در صنايع دفاعي كشور انجام خواهد شد.
13- دانشجويان اين دانشگاه برابرضوابط ودستورالعمل هاي مربوط درطول تحصيل درتمامي برنامه هاي تربيتي،علمي وپژوهشي شركت در طرح‌هاي نوآورانه دانشجوئي و آموزش هاي زبان ،نرم افزارهاي خاص ،بازديدهاي علمي وكلاس هاي ويژه شركت نمايند.
14- انتخاب گرايش رشته تحصيلي درهريك ازرشته محل ها با توجه به دروس اختصاصي وتغييراتي كه درسرفصل ها انجام مي شودتوسط اين دانشگاه تعيين خواهد شد.
15- آندسته از داوطلباني كه بومي منطقه اصفهان باشند در اعلام نتايج گزينش هاي مربوط داراي اولويت خواهند بود.
16- دانشجويان بايد در طول تحصيل تمامي ضوابط اين دانشگاه را رعايت نمايند.
17- داوطلبان علاقمند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اين دانشگاه در صورتي كه در رديف معرفي‌شدگان مربوطه قرار گرفته باشند، مي‌توانند به هنگام انتخاب رشته، كدرشته يا رشته‌هاي مربوطه را از اولويت اول انتخابي تا اولويت سي‌ام در هراولويتي كه علاقمندباشند ،انتخاب نمايند.
18- آن دسته از داوطلباني كه معدل كل ديپلم متوسطه آنان بالاتر از 18 باشد، در اعلام نتايج گزينش‌هاي دانشگاه داراي اولويت خواهند بود
19 - دانشجويان درطول تحصيل مجاز به انتقال و تغيير رشته نيستند (مگر در شرايط خاص به تشخيص دانشگاه) .
20 -محل تحصيل پذيرفته‌شدگان اصفهان شاهين‌شهر ( 18كيلومتري شهر اصفهان) – انتهاي خيابان فردوسي- دانشگاه صنعتي مالك اشتر مي‌باشد.
21-پذيرفته شدگان همانند ساير دانشجويان صرفاً از مزاياي صندوق هاي رفاه دانشجويان مطابق با آئين نامه هاي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري استفاده خواهند نمود.
22-براساس برنامه تامين نيروي انساني وزارت دفاع دربرنامه پنجم توسعه آندسته از دانشجوياني كه صلاحيتهاي علمي،اخلاقي و عمومي لازم را برابر دستورالعملهاي وزارت دفاع تا پايان تحصيلات خويش دارا باشند در سال چهارم تحصيل برگزيده وجذب سازمانهاي تابعه وزارت دفاع مي شوند.
 

جدول شماره 6- رشته ‌مديريت فرهنگي هنري مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره
(پذيرش دانشجو از بين داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي،علوم تجربي ، علوم انساني و هنر مي‌باشد.)

مقطع تحصيلي

جنس

‌پذيرش

ظرفيت ‌پذيرش عنوان رشته
نيمسال دوم نيمسال اول
كارشناسي مرد زن - 60 مديريت فرهنگي هنري

شرايط، ضوابط و اطلاعات لازم درخصوص تحصيل در مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره:

1-پذيرش دانشجو در اين موسسه براي كليه رشته ها به صورت شرايط خاص بوده و معرفي شدگان بايد در مراحل مصاحبه و حسب مورد در آزمون عملي رشته ذيربط شركت نمايند .
2- تاكيد بر رعايت كليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري و شرايط و ضوابط خاص موسسه به ويژه رعايت شئونات هنرمند متدين و متعهد از اولويت هاي پذيرش اين موسسه مي باشد. كه در طول دوره تحصيل براي پذيرفته شدگان الزامي است و پذيرش نهايي منوط به تائيد گزينش سازمان تبليغات اسلامي خواهد بود .
3- دانشجويان در صورت انصراف و يا انتقال به ساير دانشگاهها بايد كليه شهريه ثابت ترمهاي باقيمانده را برابر ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري پرداخت نمايند .
4- موسسه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد
5- كليه هزينه هاي مصرفي كارگاهي و اردوهاي علمي و رساله پايان نامه تحصيلي به عهده دانشجو مي باشد .
6- پذيرفته شدگان به تناسب رشته تحصيلي و تشخيص گروه آموزشي مربوطه موظف به گذراندن واحدهاي پيش نياز خواهند بود .
7 - پذيرش فرزندان شاهد ‍، فرزندان جانبازان بالاي 40 درصد ، فرزندان آزادگان ، حافظان قرآن كريم و همچنين بسيجيان فعال در الويت مي باشد .
8- رتبه هاي زير دويست كنكور سراسري از پرداخت 50% شهريه دوره مجاز تحصيلي معاف مي باشند(ملاك رتبه كشوري مي باشد).
آدرس موسسه : تهران خيابان آزادي، بين خوش و آذربايجان، نبش كوچه كامياران پلاك 2 تلفن : 66874711-021آدرس سايت موسسه : www.sore.ac.ir

جدول شماره 7- رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي دانشگاه علوم ومعارف قرآن كريم در دانشكده هاي علوم قرآني كشور ( وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه - (پذيرش دانشجو از بين داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي،علوم تجربي و علوم انساني مي‌باشد.)

مقطع

 

تحصيلي

جنس ‌پذيرش ظرفيت‌پذيرش دانشكده محل تحصيل
نيمسال

 

دوم

نيمسال

 

اول

كارشناسي علوم قرآن مجيد ـــ زن ـــ 3 0 علوم قرآني آمل
كارشناسي تربيت معلم قرآن مجيد مرد ـــ ـــ 30 علوم قرآني آمل
كارشناسي تفسير قرآن مجيد ـــ زن ـــ 3 0 علوم قرآني بجنورد
كارشناسي تربيت معلم قرآن مجيد مرد ـــ ـــ 30 علوم قرآني بجنورد
كارشناسي علوم قرآن مجيد مرد زن ـــ 6 0 علوم قرآني تهران
كارشناسي تربيت معلم قرآن مجيد ـــ زن ـــ 35 علوم قرآني خوي
كارشناسي علوم قرآن مجيد مرد ـــ ـــ 3 5 علوم قرآني خوي
كارشناسي تربيت معلم قرآن مجيد مرد ـــ ـــ 40 علوم قرآني زابل
كارشناسي تفسيرقرآن مجيد ـــ زن ـــ 35 علوم قرآني زاهدان
كارشناسي علوم قرآن مجيد مرد ـــ ـــ 3 5 علوم قرآني زاهدان
كارشناسي تربيت معلم قرآن مجيد ـــ زن ـــ 25 علوم قرآني شاهرود
كارشناسي تفسيرقرآن مجيد مرد ـــ ـــ 3 0 علوم قرآني شاهرود
كارشناسي تفسيرقرآن مجيد مرد زن ـــ 40 علوم قرآني شيراز
كارشناسي تفسيرقرآن مجيد مرد زن ـــ 60 علوم قرآني قم
كارشناسي تفسيرقرآن مجيد ـــ زن ـــ 3 0 علوم قرآني كرمانشاه
كارشناسي علوم قرآن مجيد مرد ـــ ـــ 3 0 علوم قرآني كرمانشاه
كارشناسي علوم قرآن مجيد ـــ زن ـــ 30 علوم قرآني مراغه
كارشناسي تفسير قرآن مجيد مرد ـــ ـــ 30 علوم قرآني مراغه
كارشناسي علوم قرآن مجيد ـــ زن ـــ 3 5 علوم قرآني مشهد
فنون قرائت،تلاوت وكتابت قرآن مرد ـــ ـــ 3 0 علوم قرآني مشهد
كارشناسي علوم قرآن مجيد ـــ زن ـــ 30 علوم قرآني ملاير
كارشناسي تفسيرقرآن مجيد مرد ـــ ـــ 3 0 علوم قرآني ملاير
كارشناسي تفسيرقرآن مجيد ـــ زن ـــ 30 علوم قرآني ميبد
كارشناسي تربيت معلم قرآن مجيد مرد ـــ ـــ 30 علوم قرآني ميبد

 

شرايط عمومي ، شرايط وضوابط اختصاصي و امتيازات واطلاعات لازم درخصوص تحصيل در دانشكده هاي علوم قرآني

الف) شرايط عمومي :
باتوجه به اينكه هدف اصلي دانشگاه علوم ومعارف قرآن كريم تربيت نيروي انساني متعهد،متخصص،نشروترويج علوم قرآني ومعارف اسلامي وايجادمحيط مناسب براي آموزش وپژوهش علوم قرآني مي باشد كليه داوطلبان گرامي علاوه برشرايط عمومي آزمون سراسري مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام بايد داراي اين شرايط باشند:

1- اعتقاد و التزام عملي، به دين مبين اسلام و مقررات اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران و ولايت فقيه
2- نداشتن هرگونه سوء پيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذيصلاح
3 - داشتن سلامت و توانايي كامل جسمي ( جانبازان انقلاب اسلامي از اين شرط مستثني هستند )
4- سلامت كامل روحي و عدم اعتياد به مواد مخدر
5- علاقمندي به انگيزه جدي براي يادگيري علوم ومعارف قرآني واشتغال به فعاليت هاي قرآني پس از تحصيل
6- اعتقادو التزام به احكام نوراني اسلام واخلاق قرآني

ب) شرايط اختصاصي:
1- توانايي روخواني و روانخواني
2- حافظين قرآن هنگام پذيرش داراي اولويت مي باشند
3- داوطلبان بايد درمرحله مصاحبه شركت وقبول در آزمون ( مصاحبه ) باشد .
4- دانشجويان بايد معادل نيمي از دوران آموزشي را به دانشگاه تعهد خدمت پس از فراغت از تحصيل بسپارند تا در صورت نياز از آنها استفاده گردد.

ج) امتيازات واطلاعات لازم:
1- تحصيل دردانشكده هاي اين دانشگاه رايگان بوده و هيچگونه شهريه اي از دانشجو دريافت نمي شودوزمان دوره آموزشي 4 سال تحصيلي از تاريخ شروع خواهد بود
2- دانشجويان ازمزاياي متعارف صندوق رفاه دانشجويان برخورد دار خواهد شد .
3- پذيرفته شدگان غير بومي از خوابگاه دانشجويي برخورد دار مي شوند
4- با توجه به تبصره ذيل ماده واحده مصوبه 16/2/75 مجلس محترم شوراي اسلامي وآئين نامه اجرايي آن ، فارغ التحصيلان اين دانشگاه درصورت حفظ كامل قرآن بدون آزمون به مقطع كارشناسي ارشد علوم قرآني راه مي يابند.
5- فارغ التحصيلان اين دانشگاه دراولويت استخدام دانشكده هاي علوم قرآني وبخش هاي فرهنگي سازمان اوقاف وامور خيريه خواهند بود.
6- دانشجويان رتبه هاي برتر به تفصيلي كه در سايت دانشگاه اعلام خواهد شداز امتيازات ويژه برخورد دار خواهند شد.
7- دوره هاي آمادگي مقطع كارشناسي ارشد براي دانشجويان درسطح مطلوب برگزار خواهد شد.
8- به دانشجويان اين دانشگاه زبان هاي عربي وانگليسي درسطح فهم متون تخصصي ارائه خواهدشد.
9- به فارغ التحصيلان مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري اعطا خواهد شد
10- دانشجويان طبق مقررات و ضوابط از مزاياي خوابگاه و تغذيه برخوردار خواهند بود

نحوه ثبت نام :
داوطلبان متقاضي پس ازاعلام علاقمندي و علامت گذاري (مورد22 )در سايت سازمان سنجش وآموزش كشور درموعد مقرر اعلام شده دراين اطلاعيه ، براي انجام مراحل مصاحبه وگزينش بايد مبلغ /000/30هزار ريال به حساب جاري 0105297188008 بانك ملي ايران شعبه نوفل لوشاتو (قابل پرداخت در كليه شعبه بانك ملي درسراسر كشور )به نام دانشگاه علوم ومعارف قرآن كريم واريز نموده وتصويرفيش پرداختي را با كاربرگ ثبت نام از سايت اين دانشگاه به نشاني quran.ac.ir دريافت و پس ازتكميل براي دانشگاه ارسال نمايندوبراي كسب اطلاعات بيشتربه سايت دانشگاه مراجعه نما يند. 

 قسمت‌ دوم

رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي و فني

داوطلبان علاقمند به تحصيل در هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مندرج در جدول شماره (8) لازم است با توجه به شرايط وضوابط مؤسسات مذكور كه در ذيل جدول رشته‌هاي تحصيلي هر يك از مؤسسات درج گرديده است و نيز ضوابط انتخاب شماره اين موارد ، علاقمندي خود را به انتخاب رشته يا رشته‌هاي ذيربط اعلام نمايند.

جدول‌ شماره 8 - رشته‌‌هاي‌ تحصيلي مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني

عنوان رشته تحصيلي/ نام مؤسسه آموزش عالي شماره موارديكه بايد در سايت اينترنتي سازمان درج شود
رشته‌هاي ‌تحصيلي‌ دانشگاه ‌صنعتي ‌مالك ‌اشتر 7
معماري داخلي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سوره 8
رشته‌ تحصيلي مهندسي عمران دانشگاه تهران بورسيه ارتش ج. ا.ا 9

 جدول شماره 9- رشته‌هاي ‌تحصيلي دانشگاه‌ صنعتي‌ مالك ‌اشتر وابسته به وزارت ‌دفاع‌ ـ محل تحصيل شاهين‌شهر اصفهان ـ دوره‌ روزانه

مقطع تحصيلي

جنس

‌پذيرش

ظرفيت‌پذيرش عنوان رشته
نيمسال

 

دوم

نيمسال

 

اول

كارشناسي مرد - - 25 مهندسي برق
كارشناسي مرد - - 25 مهندسي مواد
كارشناسي مرد - - 25 مهندسي هوا فضا
كارشناسي مرد - - 25 مهندسي‌‌مكانيك
كارشناسي مرد - - 25 مهندسي‌‌صنايع
كارشناسي مرد - - 25 مهندسي اپتيك و ليزر
كارشناسي مرد - - 25 مهندسي دريا
كارشناسي مرد - - 25 فيزيك

* شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه صنعتي مالك اشتر در همين اطلاعيه درج شده است.
 

جدول شماره 10- رشته‌ ‌تحصيلي معماري داخلي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره

مقطع

جنس

‌پذيرش

ظرفيت‌پذيرش عنوان رشته
نيمسال دوم نيمسال اول
كارشناسي - زن - 30 معماري داخلي
كارشناسي مرد - - 30 معماري داخلي

*شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره در همين اطلاعيه درج شده است.
 

جدول شماره11-رشته تحصيلي مهندسي عمران بورسيه ارتش ج.ا.ا دردانشگاه تهران

مقطع تحصيلي

جنس پذيرش

ظرفيت‌پذيرش عنوان رشته
نيمسال دوم نيمسال اول
كارشناسي مرد - - 15 مهندسي عمران

شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي رشته تحصيلي مهندسي عمران بورسيه ارتش‌‌ جمهوري ‌اسلامي ‌ايران‌ علاوه بر شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي مندرج در صفحه بعد بشرح ذيل مي‌باشد:

الف) ساير شرايط و ضوابط:
1- حداقل سن درهنگام پذيرش 17سال تمام و حداكثر 22 سال تمام (مبناي احتساب سن داوطلبان تا تاريخ 31/6/89 مي باشد)
2-داوطلبانيكه درحال انجام خدمت مقدس سربازي درنيروي هاي مسلح بوده ويا آن را به اتمام رسانيده اند، خدمت انجام شده آنان به حداكثر سن (22سال)اضافه مي گردد.
3-درزمان پذيرش ،5سال به حداكثر سن داوطلبانيكه ازبستگان درجه 1 شهدا (فرزند شهيد)مي باشند اضافه خواهد شد.
4- مشخص ‌بودن وضعيت خدمت نظام‌ وظيفه ‌عمومي (دارابودن گواهي اشتغال به ‌تحصيل براي متولدين1370 وبعداز آن ،دارابودن گواهي پايان تحصيلات متوسطه وپيش دانشگاهي ودفترچه آماده ‌به خدمت بدون مهر غيبت براي متولدين 1369وقبل ازآن، دارابودن گواهي اشتغال به خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز ،دارابودن كارت ‌پايان ‌خدمت جهت داوطلبان منقضي خدمت.
5- دارندگان كارت معافيت پزشكي حق ثبت نام ندارند.
6-دارندگان دفترچه آماده به خدمت نظام وظيفه عمومي با مهر غيبت سنواتي حق ثبت نام ندارند،
7-داوطلباني كه در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي كشور شاغل به تحصيل مي باشند بايستي در موقع پذيرش برگ تسويه حساب يا نامه انصراف از تحصيل دانشگاه مربوطه را ارائه نمايند.
8- احراز صلاحيت مكتبي و امنيتي و قبولي در تست ورزش .
9- سپردن تعهد لازم مبني بر پرداخت هزينه هاي دوره آموزشي درصورت استعفاء يا اخراج برابر قوانين و مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران .
10- از داوطلباني كه درهنگام ثبت نام در استخدام ارگانها و سازمان هاي دولتي يا غيردولتي باشند ثبت نام به عمل نخواهد آمد.
11- شرايط ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بالاتر ضمن رعايت ضوابط و مقررات آموزشي دانشگاههاي سطح كشور،تابع مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران نيز مي باشد.
12-دانشجويان پس از فراغت از تحصيل جهت اشتغال در يكي از مراكز ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران ،نيروهاي زميني،قرارگاه پدافند هوايي،هوايي و دريايي و يا سازمان عقيدتي سياسي وحفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران براساس رتبه و معدل طول تحصيل تقسيم خواهند شد.
13- درصورت انصراف دانشجو و يا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ارتش گردد،علاوه برجبران خسارت مالي از ادامه تحصيل در رشته مربوطه نيز محروم خواهد شد.
14-فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و بالاتر حق ثبت نام ندارند.
15- داوطلبان بايد مجرد باشند و تا آخر دوره بدون اخذ مجوز تأهل اختيار ننمايند.
16- ارائه مجوز از دايره اعزام به مدارس براي داوطلبان بورسيه پايور ارتش ج.ا.ا ازدرجه گروهبانيكمي تا استواريكمي.
17- جهت داوطلبان بورسيه كارمند پايورآجا حداكثر سن 25سال تمام مي باشد.

ب) امتيازات:
1-دانشجويان از بدو ورود ‌استخدام رسمي خواهندشد.
2-دانشجويان در ‌طول ‌مدت تحصيل ماهيانه مبلغي به عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود.
3-سازمان متعهد مي گرددپس از15 سال خدمت كاركنان با اعطاي وام نسبت به تامين مسكن آنان اقدام نمايند وهمچنين دانشجويان بورسيه ارتش از تسهيلاتي مانند :حكمت كارت ، دفترچه بيمه‌ درماني و بيمه‌‌ عمر براي خود و عائله ‌تحت ‌تكفل و وام‌هاي مصوبه برخوردار خواهند شد.
4-دركليه مراحل گزينش واستخدام خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان ونظاميان از امتيازات قانوني بهره‌‌مند خواهند شد.
5- دانشجويان رتبه‌هاي ممتاز و نخبه ضمن برخورداري از جوايز نفيس و مساعدت‌هاي لازم مي‌توانند از بورسيه تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) استفاده نمايند.
 

قسمت‌ سوم

رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ تجربي

‌ داوطلبان علاقمند به ادامه تحصيل و انتخاب هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مندرج در جدول شماره (12) لازم است با توجه به شرايط وضوابط مؤسسات مذكور كه در ذيل جدول رشته‌هاي تحصيلي هر يك از مؤسسات درج گرديده است، و نيز ضوابط انتخاب شماره اين موارد ، علاقمندي خود را به انتخاب رشته يا رشته‌هاي ذيربط اعلام نمايند.

شماره‌ 12 - رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ تجربي‌

شماره موارديكه بايد در سايت اينترنتي سازمان درج شود عنوان‌ رشته‌ تحصيلي‌ / نام‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي
10 پزشكي- دانشگاه علوم ‌پزشكي ‌ارتش ج.ا.ا
11 پرستاري- ‌دانشگاه ‌علوم پزشكي ‌‌ارتش‌ ج.ا.ا
12 رشته‌هاي كارشناسي دانشكده ‌پيراپزشكي ارتش ج.ا.ا
13 رشته‌ كارداني ‌دانشكده ‌پيراپزشكي ارتش ج.ا.ا
17 پزشكي-‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ بقيه‌الله(عج‌)
14 بورسيه‌رشته‌‌‌‌‌پزشكي‌‌‌دانشگاه علوم‌‌پزشكي‌‌‌‌‌‌ارتش‌‌‌در‌سايردانشگاههاي‌‌ علوم‌ پزشكي (‌تهران- شهيد بهشتي- شيراز- مشهد و اصفهان)
15 بورسيه رشته ‌‌‌‌دندانپزشكي‌‌ دانشگاه‌ ‌‌علوم‌ پزشكي‌ ‌‌‌‌ارتش‌ ‌‌‌در ‌ساير ‌دانشگاه‌هاي‌‌ علوم‌ پزشكي ‌(تهران، شهيد بهشتي و مشهد)
16 بورسيه‌رشته‌داروسازي‌‌‌دانشگاه‌علوم‌‌پزشكي‌‌‌‌‌‌ارتش‌‌‌در‌سايردانشگاههاي‌‌ علوم‌ پزشكي ‌(تهران- شهيد بهشتي- شيراز- مشهد و اصفهان)

شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي و امتيازات داوطلبان دوره روزانه دانشگاه علوم پزشكي ارتش‌‌ ج.ا.ا (رشته هاي‌ ‌‌پزشكي‌ ، پرستاري ، پيرا‌‌پزشكي) و بورسيه رشته‌هاي پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي ارتش ج.ا.ا در ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش ‌عالي به ‌شرح زير مي‌باشد:

الف) شرايط عمومي :
1- متدين به دين مبين اسلام.
2- تابعيت ‌جمهوري ‌‌اسلامي ‌‌ايران‌ وايراني الاصل بودن.
3- ايمان‌ به‌ انقلاب‌‌ اسلامي‌ و نظام ‌‌جمهوري ‌‌‌اسلامي ‌ايران‌ و آمادگي ‌فداكاري‌ در راه‌ تحقق ‌‌اهداف ‌‌آن.
‌4- عدم‌ محكوميت‌ ناشي‌ از اقدام‌ عليه‌ انقلاب‌ اسلامي و‌ نظام‌ جمهوري ‌‌‌اسلامي ‌‌ايران‌.
5- عدم‌ محكوميت‌ به ‌‌محروميت ‌‌از خدمات‌ دولتي‌.
6- عدم‌ سابقه عضويت يا وابستگي‌ به‌ احزاب‌ و گروه‌هاي ‌سياسي‌.
7- عدم‌ معروفيت‌ به‌ فساد اخلاقي‌ و عدم ‌‌اعتياد به‌ مواد مخدر.
8- نداشتن‌ سوءپيشينه‌ كيفري‌ برابر اعلام‌ مراجع ‌‌‌ذيصلاح‌.
9- نداشتن معافيت پزشكي از حوزه نظام‌وظيفه.
10- سپردن تعهد كافي مبني بر پرداخت هزينه‌هاي دوره آموزشي در صورت استعفاء و يا اخراج برابر قوانين ‌و‌ مقررات ‌ارتش

ب) شرايط اختصاصي :
1- حداقل سن 16 سال و حداكثر سن 22 سال و درصورت‌ انجام‌ خدمت‌ وظيفه‌ عمومي‌ 24 سال‌ تمام‌ (تا تاريخ‌31/6/89).
2- داشتن ‌‌سلامت‌‌ جسماني‌‌ و رواني‌ و‌ تناسب ‌‌اندام‌ برابر‌ گواهي‌ اداره‌‌ بهداشت‌‌ و درمان‌ نزاجا.
3- احراز صلاحيت‌ مكتبي و موفقيت در مصاحبه علمي‌ ، روانسنجي، تست ورزش و تحقيقات لازم به ‌تاييد مركز گزينش نزاجا.
4- داوطلبان‌ در هنگام‌ ثبت‌نام‌ نمي‌بايست‌ در استخدام‌ هيچيك‌ از ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي‌ و غيردولتي باشند.
5- شرايط ادامه‌ تحصيل‌ در دانشگاه علوم پزشكي‌ ارتش‌ ضمن رعايت ضوابط و مقررات‌ آموزشي‌ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي،تابع مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران نيز مي باشد.
6- دانشجويان‌ پس‌ از فراغت‌ از تحصيل‌ جهت اشتغال در يكي از مراكز ستادفرماندهي اجا‌، نيروهاي‌ زميني،قرارگاه پدافند هوايي‌،هوايي و دريايي‌ در كل كشور براساس‌ رتبه‌ بندي‌ و معدل‌ نمرات‌ طول‌ تحصيل‌، تقسيم‌ خواهند شد.
7- در صورت انصراف دانشجو و يا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ارتش گردد، علاوه بر جبران خسارات مالي از ادامه تحصيل در رشته مربوطه نيز محروم خواهد شد.
8- معرفي‌ ضامن‌ معتبر و سپردن‌ تعهد خدمتي برابر ضوابط و مقررات ارتش ج.ا.ا در هر نقطه از كشور.
9-دارندگان معدل كل ديپلم متوسطه الف) معدل18 و بالاتر از آن براي براي داوطلبان رشته پزشكي و بورسيه پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي . ب) معدل16 و بالاتر از آن براي داوطلبان رشته هاي پرستاري و كارشناسي پيراپزشكي . ج) معدل 14و بالاتر آن براي داوطلبان رشته هاي كارداني فوريت هاي پزشكي.
10-مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبان ذكور(دارابودن گواهي اشتغال به تحصيل براي متولدين 1370 و بعد از آن ، دارابودن گواهي پايان تحصيلات متوسطه و پيش دانشگاهي و دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت براي متولدين 1369 و قبل از آن ، دارا بودن گواهي اشتغال به خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز،دارا بودن كارت پايان خدمت تا 24 سال).
11-احراز صلاحيت علمي به تاييد هيات علمي منتخب دانشگاه .
12- ارائه مجوز ادامه تحصيل از كارگزيني نيروي مربوطه براي كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران(نظاميان و كارمندان)

ج) امتيازات‌ :
1- تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش ج.ا.ا شبانه روزي و رايگان بوده (هيچگونه هزينه اي از دانشجو دريافت نمي شود) و كليه امكانات زيست، مسكن، خوراك، پوشاك، تحصيل، بهداشت و درمان و وسايل كمك آموزشي رايگان و به ‌عهده ارتش ج.ا.ا خواهد بود.
2- پس از فارغ التحصيلي دانشجويان‌ پزشكي،بورسيه پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي به درجه ‌ ستوانيكمي ،دانشجويان كارشناسي پيراپزشكي به درجه ستواندومي ،دانشجويان كارداني پيراپزشكي به درجه ستوانسومي نائل خواهند شد.در خصوص دانشجويان پرستاري از آنجائيكه استخدام آنان بصورت كارمندي مي باشد پس از فراغت از تحصيل به رتبه 11 (معادل درجه ستواندومي) نائل مي گردند.
3- به فارغ التحصيلان ،مدرك كارداني ،كارشناسي ، دكتراي حرفه اي (مطابق با رشته فارغ التحصيلي )مورد تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعطا خواهد شد.
4-دانشجو از بدو ورود استخدام رسمي ارتش ج.ا.ا خواهند شد
5- دانشجويان در طول مدت تحصيل ماهيانه مبلغي به عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود.
6-سازمان متعهد مي گردد پس از 15 سال از خدمت كاركنان با اعطاي وام نسبت به تامين مسكن آنان اقدام نمايد و همچنين دانشجويان ارتش از تسهيلاتي مانند:حمكت كارت ،دفترچه بيمه درماني و بيمه عمر براي خود و عائله تحت تكفل و     وام هاي مصوب برخوردار خواهند شد.
7- دانشجويان رتبه هاي ممتاز و نخبه ضمن برخورداري از جوايز نفيس و مساعدت هاي لازم ،مجاز به استفاده از سهميه هاي استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بعدي بدون آزمون ورودي مي باشند و در تعيين محل خدمتي در اولويت خواهند بود.
8-امكان ادامه تحصيل درهمه مقاطع با هماهنگي كارگزيني نيروي مربوط وجود دارد.


جدول شماره 13- رشته‌هاي تحصيلي دانشكده‌ پزشكي و دانشكده‌ پيراپزشكي دانشگاه‌ علوم پزشكي‌ ارتش‌ ج.ا.ا ـ دوره روزانه

مقطع

جنس

‌پذيرش

ظرفيت‌پذيرش عنوان رشته
نيمسال دوم نيمسال اول
دكتري حرفه اي مرد - - 30 پزشكي
كارشناسي زن - - 30 پرستاري
كارشناسي - مرد 30 - پرستاري
كارشناسي مرد - - 20 هوشبري
كارشناسي مرد - - 20 اتاق عمل
كارشناسي مرد - - 20 علوم آزمايشگاهي
كارشناسي مرد - - 20 راديولوژي
كارشناسي مرد - - 20 مدارك پزشكي(فناوري اطلاعات سلامت)
كارشناسي مرد - - 15 پروتزهاي دنداني
كارشناسي مرد - - 30 فوريت هاي پزشكي


جدول‌‌شماره 14- بورسيه ‌رشته‌هاي‌ ‌‌پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي ‌‌ارتش ‌‌ج.‌‌ا.‌‌ا‌ در سايردانشگاه‌هاي ‌علوم‌پزشكي‌كشور ـ دوره ‌روزانه

توضيحات مقطع تحصيلي

جنس

‌پذيرش

ظرفيت‌پذيرش عنوان رشته
نيمسال

 

دوم

نيمسال

 

اول

دانشگاه‌هاي‌علوم‌پزشكي: تهران(5 نفر)، شهيد بهشتي(4 نفر)، شيراز(3 نفر)، مشهد(3 نفر) و اصفهان(3 نفر) دكتري حرفه اي مرد - - 18 پزشكي
دانشگاه‌هاي علوم پزشكي: تهران(4 نفر) ، شهيد بهشتي(4 نفر) ومشهد(2نفر) دكتري حرفه اي مرد - - 10 دندانپزشكي
دانشگاه‌هاي‌علوم‌پزشكي: تهران(4 نفر)، شهيد بهشتي(4 نفر)، شيراز(3 نفر)، مشهد(3 نفر) و اصفهان(2 نفر) دكتري حرفه اي مرد - - 16 داروسازي

*شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي بورسيه ‌رشته‌هاي ‌‌پزشكي ،دندانپزشكي وداروسازي مقطع دكتري حرفه اي وعمومي ‌‌ارتش ‌‌‌جمهوري ‌‌اسلامي ‌‌ايران‌ در دانشگاه‌هاي ‌علوم ‌پزشكي ‌كشور در ابتداي گروه آزمايشي علوم تجربي همين اطلاعيه درج شده است.


جدول شماره 15- رشته‌ تحصيلي پزشكي دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ بقيه‌ا... (عج‌)دوره روزانه

مقطع تحصيلي

جنس

‌پذيرش

ظرفيت‌پذيرش عنوان رشته
نيمسال

 

دوم

نيمسال

 

اول

دكتري حرفه اي مرد - - 30 پزشكي

شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ بقيه‌ا... (عج‌):

شرايط عمومي :
1- اعتقاد به مباني اسلام ناب محمدي (ص) ، انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران
2- اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه
3- التزام عملي به احكام اسلام و قوانين جمهوري اسلامي و رعايت موازين اخلاق اسلامي
4- نداشتن سابقه عضويت و يا هواداري از احزاب وگروهها و سازمان هاي غيراسلامي ، التقاطي ، الحادي و غير قانوني .
5- عدم اعتياد به مواد مخدر
6- داشتن سلامت و توانايي جسمي ورواني با تاييد بهداري سپاه
7- داشتن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي و عدم سوء پيشينه
8- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف .

شرايط اختصاصي:

1 -دارا بودن عضويت فعال در بسيج و همچنين فرزندان خانواده ايثارگران (جانبازان و شهدا و آزادگان ) از اولويت برخوردار مي باشند .
2- حداكثر سن تا تاريخ (31/6/89)‌20 سال تمام ميباشد. تبصره : در صورت انجام خدمت دوره ضرورت ياخدمت بسيجي (فعال و عادي ) به ازاي هر شش ماه عضويت و يا همكاري به عنوان بسيج عادي به مدت 2 ماه و به ازاي هر شش ماه عضويت و همكاري به عنوان فعال به مدت سه ماه تا سقف 3 سال به حداكثر سن اضافه مي گردد . ولي در مجموع حداكثر سن با احتساب خدمت دوره ضرورت و مدت فعاليت در بسيج 23 سال مي باشد .تبصره : اعضاي رسمي سپاه براساس مجموعه ضوابط دانشجوئي مجاز به شركت در آزمون مي باشند .
3- دارا بودن مدرك تحصيلي دوره پيش دانشگاهي تبصره : دارندگان ديپلم كار و دانش پذيرفته نمي شوند .
4- معدل كل سال آخر تحصيلي از 14 كمتر نبوده و يا متوسط معدل سه سال آخر تحصيلي از 15 كمتر نباشد ( رتبه هاي برتر علمي و دارندگان رتبه و مقام ممتاز در المپيادهاي علمي ، فرهنگي هنري و ورزشي و حافظان قرآن كريم و افرادي كه از معدل بالاتري برخوردارند در شرايط مساوي در اولويت جذب قرار مي گيرند .)
5- داوطلبين بسيجي در صورت نياز سپاه و تمايل فرد پس از ارزيابي حين تحصيل مطابق با ضوابط و شرايط عمومي و اختصاصي سپاه با انجام مراحل گزينشي كامل به استخدام رسمي سپاه در مي آيند .تبصره : سپاه هيچگونه تعهدي براي جذب و استخدام كليه پذيرفته شدگان حتي پس از اتمام تحصيل ندارد.
6- دانشجويان علاوه بر دروس مصوب تعدادي از واحدهاي عمومي و اختصاصي دانشگاه راخواهند گذراند .
7- دانشجويان متعهد مي شوند از ابتداي تحصيل كليه مقررات و ضوابط و برنامه هاي دانشگاه را رعايت نمايند .
8- درمدت تحصيل ، دانشجويان روزانه در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... (عج) از امكانات فرهنگي ، خوابگاه و غذا در حدامكان بهره مند خواهند بود . ليكن دانشگاه هيچگونه تعهدي براي تامين خوابگاه متاهلين ندارد .
تلفن هاي تماس 82482321 و82482319 (كد021)ونشاني سايت دانشگاه WWW.Bmsu.ac.ir .


قسمت‌ چهارم

رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌

داوطلبان علاقمند به ادامه تحصيل و انتخاب هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مندرج در جدول شماره (16) لازم است با توجه به شرايط وضوابط مؤسسه مذكور كه در همين اطلاعيه درج گرديده است، و نيز ضوابط انتخاب شماره اين موارد ، علاقمندي خود را به انتخاب رشته يا رشته‌هاي ذيربط اعلام نمايند.

جدول‌ شماره‌ 16- رشته‌هاي‌‌ تحصيلي‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌

عنوان رشته تحصيلي/ نام مؤسسه آموزش عالي شماره موارديكه بايد در سايت اينترنتي سازمان درج شود
روابط عمومي مؤسسه ‌آموزش ‌عالي ‌غيرانتفاعي ‌سوره 18
‌ روزنامه نگاري مؤسسه ‌آموزش ‌عالي ‌غيرانتفاعي ‌سوره 19


جدول شماره17- رشته‌هاي تحصيلي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره

مقطع

جنس پذيرش

ظرفيت‌پذيرش عنوان رشته
نيمسال دوم نيمسال اول
كارشناسي مرد زن - 60 روابط عمومي
كارشناسي مرد زن - 60 روزنامه نگاري

* شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره در همين اطلاعيه درج شده است.

قسمت‌ پنجم

رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر

   داوطلبان علاقمند به ادامه تحصيل و انتخاب هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مندرج در جدول شماره (18) لازم است با توجه به شرايط و ضوابط مؤسسه مذكور كه دراين اطلاعيه درج گرديده است، و نيز ضوابط انتخاب شماره اين موارد، علاقمندي خود را به انتخاب رشته يا رشته‌هاي ذيربط اعلام نمايند.

جدول‌ شماره‌ 18- رشته‌هاي‌‌ تحصيلي‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر

عنوان رشته تحصيلي/ نام مؤسسه آموزش عالي شماره موارديكه بايد در سايت اينترنتي سازمان درج شود
سينما- مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره 20
هنر اسلامي- مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سوره 21


جدول شماره 19- رشته‌هاي تحصيلي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره

مقطع تحصيلي

جنس

‌پذيرش

ظرفيت‌پذيرش عنوان رشته
نيمسال

 

دوم

نيمسال

 

اول

كارشناسي مرد زن - 60 سينما
كارشناسي مرد زن - 60 هنر اسلامي

* شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره درهمين اطلاعيه درج شده است.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

برچسب‌ها: کنکور پیام نور, کنکور فراگیر پیام نور, کارشناسی پیام نور, ثبت نام پیام نور, ثبت نام فراگیر پیام نور
نوشته شده توسط مدیر وبلاگ فراگیر پیام نور  | لینک ثابت |

داغ کن - کلوب دات کام
 
کارشناسی ارشد پیام نور